نوآوری باز خطرات را به فرصت ها تبدیل می کند!

براساس گزارش فرصت هاي جهاني سال ٢٠١٧ ، نوآوري باز و بهره گيري از فناوري هاي كليدي توانسته ٥ خطر عمده جهان شامل مناطق ناپایدار، تهی شدن خاکها، افزایش نابرابری، اختلالات شهری ناشی از تغییرات اقلیمی و تهدیدات سایبری را به فرصت هاي جديد درآمدي تبديل نمايد.

دانلود فایل