استقرار و پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری

مفهوم بهره‌وری بیش از سیصد سال در جهان و چهل سال در ایران سابقه دارد و امروزه با توجه به محدوديت عوامل مختلف توليد، نياز حياتي به بهره‌وري فزون‌تر و کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي در نظام‌هاي مختلف عملا به نحوي يکسان اهميت موضوع افزايش بهره‌وري را چه درکشورهاي پيشرفته و چه در کشورهاي در حال پيشرفت مورد تاکيد قرار داده‌اند. در واقع مديريت بهره وري يك فرایند مستمر و مداومي است كه در آن چهار مرحله به ترتيب زير وجود دارد. • مرحله اول : مرحله اندازه گيري بهره وري • مرحله دوم : مرحله ارزيابي يا تحليل بهره وري • مرحله سوم : مرحله برنامه ريزي بهره وري • مرحله چهارم : مرحله بهبود بهره وري آنچه در سیستم مدیریت بهروری حائز اهمیت است ، اندازه گیری بهره وری است. بدون هدف بهره وری، هیچ کسب و کاری جهت مناسبی پیدا نخواهد کرد و بدون اندازه گیری بهره وری، هیچ کنترلی بر روی کسب و کار وجود نخواهد داشت. اندازه‌گیری، اولین قدم به سمت کنترل و در نهایت بهبود می باشد. اندازه گیری بهره وری در واقع شناسایی سنجه ها یا معیارهای اندازه گیری مناسب و محاسبه آنها معیارها بوده تا مشخص شود تا چه اندازه به صورت موثر و کارا، منابع در دسترس در جهت اهداف استفاده شده اند. همچنانکه ذکر شد بهره وری نسبت ستانده به نهاده می‌باشد. از این رو اندازه گیری ستانده و نهاده و استفاده از اهرم‌های بهره وری، کلید بهبود بهره وری می باشند. اهرم‌های بهره وری عبارتند از : - بهبود و افزایش عواید حاصل از فروش (ستانده) - افزایش ستانده بر واحد هزینه تولید(ستانده) - استفاده بهینه از نیروی کار (نهاده) - استفاده بهینه از سرمایه (نهاده) براین اساس یک هولدینگ دامپروری و کشاوری در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع بهره وری و سیستم اندازه گیری بهره‌وری و نبود یک سیستم نظام مند اندازه گیری و مدیریت بهره وری در شرکت های زیر مجموعه ، برای راهبری و اداره موفق شرکت های خود ، نظام مدیریت بهره وری را استقرار و پیاده سازی کند. با بهره گیری از سیستم اندازه گیری بهره وری، شرکت های زیر مجموعه می توانند نتایج عملکردی خود را هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی شناسایی و اندازه گیری کرده و از این رو از وضعیت بهره وری خود در طول زمان آگاه شوند. راه‌حل‌ها و پیشنهادها باید الزامات زیر را رعایت نمایند • اندازه گیری کمی بهره وری براساس شاخص های عملکردی( برمبنای اهرم های بهره وری) • آنالیز کیفی بهره وری برمبنای اهرم های بهره وری • شناسایی ضعف هایی که در ارتباط باهریک از اهرم های بهروری وجود دارد • ارائه راهبردهایی به منظور بهبود نقاط ضعف مرتبط با اهرم های بهره وری • مشخص كردن فعالیت هایی كه نياز به باز نگري دارند • ارائه چارچوب یا مدل بهبود بهره وری متناسب با شرکت های زیر مجموعه هولدینگ متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر فایل ضمیمه را ملاضه فرمایند و همچنین با شماره های 02188398563 – 02188398543 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل