خطرات نگاه درون‌گرا به نوآوری

بسياری از شرکت‌ها به طور سنتی دارای نگاهی درون‌گرا به نوآوری هستند. اما همين نگاه بسته به جهان در بستر تحولات شديد و شتابان محيط کسب‌وکار امروزی به شدت خطرناک می‌شود. در بسياری از صنايع روز به روز بر پيچيدگی قابليت‌های محصولات و فناوری‌های به کار رفته در آنها افزوده شده و به همين دليل، دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی و توسعه محصولات و خدمات جديد بسيار متنوع‌تر شده‌اند. نوآوری در چنين محصولات و خدماتی نه تنها نيازمند تسلط بر دانش و مهارت‌های متنوع‌تری است، بلکه نيازمند پيوند دادن اين بنيان‌های دانشی جدا از هم است. اين کار را در درون چهارديواری شرکت‌ها هر چند هم که بزرگ باشند، نمی‌‌توان انجام داد. 

آشکار است که سرازير کردن پول بيشتر به موتور نوآوری درونی، راه خوبی برای برخورد با اين بحران نوآوری نيست. تلاش بيشتر در جهت همان کارهای قبلی فقط می‌تواند به بهبودهای تدريجی بيانجامد. اما راه برون‌رفت از اين بحران، افزايش چشمگير در دامنه و سرعت نوآوری‌های شرکت است. تنها چنين افزايشی می‌تواند خروجی نوآوری شرکت را دو يا چندبرابر کند. اما شرکت‌ها برای افزايش شديد دامنه و سرعت ايده‌های نوآورانه، بايد افق نوآوری خود را گسترده کرده و به دنبال ايده‌ها و فناوری‌های نوآورانه در خارج از شرکت بگردند.

شرکت کرفت را در نظر بگيريد. سود اين شرکت تنها در فاصله سال 2003 تا 2005 حدود 24 درصد سقوط کرد. بنابراين ديگر خبری از رشد نبود و درآمد خالص هم از 3.48 ميليارد دلار در سال 2003 به 2.63 ميليارد در سال 2005 رسيده بود. شرکتی که توانسته بود چندين محصول بسيار پرفروش به بازار بدهد اکنون تشنه ايده‌های نو بود. اين شرکت چيزی از نظر زيرساخت‌های پژوهشی کم نداشت. در واحد پژوهش و توسعه کرفت هزاران پژوهشگر نخبه کار می‌کردند. اما پژوهش درون‌گرا کافی نبود. بنابراين تصميم گرفت بيرون شرکت را به دنبال ايده‌های جديد جستجو کند. اين شرکت از ايده‌های بيرونی مشتريانش يا هرکس که از وب‌سايتش بازديد می‌کند استقبال می‌کند. اين ايده‌های بيرونی از طريق وب‌سايت شرکت تسليم می‌شوند. شايد صاحب‌نظران بگويند که دعوت به ايده‌پردازی از راه وب‌سايت روش مناسبی نباشد، اما هيچکس در ضرورت برون‌نگری اين شرکت شکی ندارد. محدوديت‌های نگاه درون‌نگر به نوآوری را به خوبی می‌توان در اين تغيير جهت شرکت کرفت ملاحظه کرد. مری هابن، معاون مديرعامل کرفت، می‌گويد: "در گذشته اگر کسی ايده‌ای مي‌داد، می‌گفتيم خیلی ممنون اما نيازی نيست."

نياز به برون‌نگری مختص صنعت خاصی نيست. شرکت مرک، غول صنعت داروسازی، را در نظر بگيريد. مرک در گذشته سازمانی کاملاً درون‌گرا بود. اما بعد از چند نوبت شکست و کم‌رمق شدن خروجی‌های پژوهش و توسعه، در تغيير مسيری راهبردی به سراغ نوآوری‌های بيرونی رفت. اين شرکت مشخصاً مشارکت با شرکت‌های کوچک‌تر با هدف نوآوری را در دستور کار قرار داد. پيتر کيم، مدير پژوهش و توسعه مرک، صريحاً عنوان کرد که آزمايشگاه‌های خود شرکت توان تغذيه مناسب فرآيند توسعه محصول شرکت را برای آينده ندارند و به همين دليل راه نوآوری مشارکتی و باز را در پيش گرفت. اگر چه سال‌ها طول می‌کشد تا نتايج اين رويکرد جديد هويدا گردد اما اين حرکت بخوبی پيش رفته است. در حالی که مرک در سال 1999 تنها 10 مورد همکاری بيرونی داشت، در فاصله سال‌های 2002 تا 2004 به 141 همکاری بيرونی وارد شد (يعنی حدود 47 همکاری در سال). مرک تنها در سال 2005 حدود 5000 فرصت همکاری بيرونی را بررسی کرد.

برگرفته از کتاب مغز جهانی، نوشته ساتيش نامبيسان و ماهانبير سانی

تنظیم : دکتر سید کامران باقری
#نوآوری_باز
#مرک
#کرفت
#آموزه‌های_نوآوری