نوآوری باز تنها مخصوص شرکت های بزرگ نیست !!

ممکن است که تصور کنیم فقط هلدینگ‌های با مقیاس بزرگ و شرکت‌هایی چون کوکاکولا، نستله و نایک در فرآیند نوآوری باز شرکت کنند اما به یاد داشته باشید که شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری نیز وجود دارند که از مزایای نوآوری باز بهره می برند. آنها به دنبال فناوری‌های پیشرو و تخصص‌هایی هستند که نظیر آن در هیچ جا وجود ندارد و توانسته‌اند با نوآوری باز به آن دست پیدا کنند.  در طی سال های  2012 تا 2015 تحقیقات متعددی در سطح اروپا در این حوزه انجام گرفته ، از جمله این تحقیق‌ها ، مطالعه ای است که سال 2012 در کشور سوئد انجام گرفت ، که در آن تاثیر 4 فعالیت نوآوری باز بر روی عملکرد نوآوری در بعد تدریجی و رادیکال مورد بررسی قرار گرفت. این چهار فعالیت عبارتند از :  جستجو تکنولوژی ، همکاری فناورانه عمودی، همکاری فناورانه افقی ،  کسب تکنولوژی بیرونی . براساس یافته های این تحقیق هر چهار فعالیت تاثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد نوآوری شرکت های کوچک و متوسط داشته اند.  در این تحقیق بیان شده است که از سه طریق این فعالیت های نوآوری باز بر عملکرد کسب وکار شرکت ها تاثیر گذار بوده اند:

  • تمرکز بر تحقیق و توسعه درونی، نیازمند سرمایه گذاری وسیع ، صرف زمان زیاد و نیروی های انسانی متخصص  برای شرکت‌های کوچک و متوسط است.  این شرکت ها از طریق فعالیت های نوآوری باز می توانند این هزینه‌های سرمایه گذاری را  به مقدار قابل توجهی کاهش دهند و تمرکز آنها تنها بر روی فعالیت های جستجو ،  ارزیابی و پذیرش تکنولوژی ها و فرصت های فناورانه جدید  قرار می گیرد.
  • اگر شرکت های کوچک و متوسط تنها بر فرایند نوآوری درونی مترکز شوند ، توانایی انعطاف پذیری آنها در رصد فرصت های نوآورانه نوظهوری که مرتبط با چرخه توسعه بلند مدت آنها است، محدود می شود .
  • از طریق فعالیت های نوآوری باز شرکت های کوچک و متوسط این امکان را می یابند تا محصول پیچیده خود را از طریق یکپارچه شدن با تکنولوژی های آزمایش شده و اثبات شده بیرونی ، توسعه دهند.

رفرنس

Parida, V., M. Westerberg, and J. Frishammar (2012). “Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance,” Journal of Small Business Management 50(2), 283– 309