حضور بومرنگ در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدی

حضور بومرنگ در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدی 
20 الی 24 آبان، تبریز، نمایشگاه بین المللی
در غرفه همیار بازار و بخش CIP منتظر شما هستیم