پاسخ به : تولید مواد هوشمند در مدیریت و ذخیره‌سازی انرژی